Regulamin sklepu internetowego Tripout Optics

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy Tripout Optics prowadzony jest przez Jacka Brańkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Brańka TRIPOUT, NIP: 8841192953, REGON: 361973177, ul. Jagiellońska nr 14, lok. 4, 58-100 Świdnica.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2 DEFINICJE
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Tripout Optics czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – Jacek Brańka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Brańka TRIPOUT, NIP: 8841192953, REGON: 361973177, ul. Jagiellońska nr 14, lok. 4, 58-100 Świdnica.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.tripout-optics.com
 • 3 KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Jagiellońska 14/4, 58-100 Świdnica.
 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@tripout-optics.pl
 3. Numer telefonu: (+48) 727 780 055.
 • 4 INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronie Sklepu.
 • 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
 3. przelew bankowy,
 4. płatność przez Dotpay,
 5. płatność przez PayNow,
 6. płatność przez PayPal.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 8. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 9. Dostawa towaru odbywa się do następujących krajów:

Polska, Austria, Niemcy, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia, Jersey, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry, Ukraina.

 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie. Regulamin sklepu internetowego Tripout Optics – Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy:
 5. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
 6. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 7. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 8. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 30 dni;
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; a więc w szczególności w sytuacji zakupu szkieł korekcyjnych wykonanych na indywidulane zlecenie Klienta (stworzonych według specyfikacji Klienta, zgodnie z przedstawionymi przez niego parametrami lub danymi wynikającymi z recepty) oraz zakupu oprawek wraz z ww. szkłami korekcyjnymi;
 14. o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane  Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja to informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 • 9 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.; Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

0