Regulamin sklepu internetowego Tripout Optics

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania Sklepu internetowego www.tripout-optics.com. Za pośrednictwem Sklepu Przedsiębiorca świadczy na rzecz Użytkowników, w tym Konsumentów, usługi drogą elektroniczną umożliwiające zawieranie umów sprzedaży na odległość.

§ 2 Definicje

1. Przedsiębiorca – Jacek Brańka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Brańka TRIPOUT, NIP: 8841192953, REGON: 361973177, ul. Jagiellońska nr 14, lok. 4, 58-100 Świdnica.

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową polegającej na zawarciu umowy sprzedaży.

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący z Przedsiębiorcą w ramach Sklepu czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy sprzedaży.

4. Sklep – Sklep internetowy Tripout Optics prowadzony i obsługiwany przez Przedsiębiorcę w ramach internetowej platformy handlowej działającej w domenie: www.tripout-optics.com umożliwiającej Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży na odległość.

5. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Sklepu, mogącą być przedmiotem umowy sprzedaży.

§ 3 Kontakt

1. Adres Przedsiębiorcy: ul. Jagiellońska nr 14 lok. 4, 58-100 Świdnica.

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@tripout-optics.pl

3. Numer telefonu: (+48) 727 780 055.

§ 4 Ceny

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT). 

3. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za Towar oraz koszt dostawy wskazany na stronie internetowej Sklepu.

4. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z Przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20.000,00 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony Towar w terminie 7 dni. 

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: 

     a) przelew bankowy,

     b) płatność przez Dotpay,

     c) płatność przez PayNow,

     d) płatność przez PayPal. 

3. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie Towaru, w sposób wybrany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

4. Dostawa Towaru odbywa się do następujących krajów:

Polska, Austria, Niemcy, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia, Jersey, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry, Ukraina.

5. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Przedsiębiorąca prześle Użytkowniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.

6. Przedsiębiorca może anulować zamówienie złożone przez podmiot niebędący Konsumentem (tj. odstąpić od umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy Towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie podmiotu niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Przedsiębiorcy.

§ 6 Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w § 3 niniejszego Regulaminu.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. Skutki odstąpienia od umowy: 

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy; 

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; 

c. Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów;

f. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie. 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; a więc w szczególności w sytuacji zakupu szkieł korekcyjnych wykonanych na indywidulane zlecenie Konsumenta (stworzonych według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z przedstawionymi przez niego parametrami lub danymi wynikającymi z recepty) oraz zakupu oprawek wraz z ww. szkłami korekcyjnymi;

b. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

§ 7 Reklamacja i gwarancja

1. Przedsiębiorca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. W przypadku braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem innego podmiotu niebędącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W takim przypadku, podmiot niebędący Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 3 niniejszego Regulaminu adres Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane podmiotu składającego reklamację oraz żądanie.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu. 

6. Przedsiębiorca ma obowiązek ustosunkować się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. 

7. Towary sprzedawane przez Przedsiębiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na stronie internetowej Sklepu.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z: 

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej; 

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 9 Dane osobowe

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę, również w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W górę
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij